gov.militaryaviationsafety.

Referenced Domain IPv4/IPv6 Web Statistics


Background and Methodology IPv6 & DNSSEC SnapShots
USG IPv6 & DNSSEC Statistics USG IPv4 Statistics
Industry IPv6 & DNSSEC Statistics Industry IPv4 Statistics
University IPv6 & DNSSEC Statistics University IPv4 Statistics
CFO Act Agency Summary Statistics USG IPv6 Enabled WWW Sites
- Referenced Domain Web Statistics for 2021.05.18 -

gov.militaryaviationsafety. | National Commission on Military Aviation Safety v4[s] v4[B] v4[Mbps] v6[s] v6[B] v6[Mbps] 6/4[Mbps] v4|v6
gov.defense.www  (https)
0.2681731784.920.2341731785.65115%graph
gov.militaryaviationsafety.www  (https)
0.22945940.150.00000n/agraph
gov.usa.www  (https)
0.2341077693.510.2401077693.4398%graph
mil.af.www  (https)
0.2521418584.300.1981418585.46127%graph
mil.army.www  (https)
0.000000.181917953.88n/agraph
mil.marines.www  (https)
0.2862547276.800.2212540028.78129%graph
mil.navy.www  (https)
0.1911964547.860.2111964537.1090%graph
IPv6 operational: 0% of linked subdomains (0/1), 86% of all linked domains (6/7)v4[s]v4[B]v4[Mbps]v6[s]v6[B]v6[Mbps]6/4[Mbps]v4|v6

For comments, questions or suggested domains please contact: usgv6-deploymon@nist.gov